Điều khoản Dịch vụ

Cập nhật lần cuối: 12 tháng 11 năm 2023

1. Mô tả Dịch vụ

Các Điều Khoản Dịch vụ này quy định thỏa thuận giữa bạn và dpi-converter.com về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Trách Nhiệm của Người Dùng

 • Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm pháp luật nào.
 • Bạn đồng ý không can thiệp, làm gián đoạn hoặc làm hỏng dịch vụ của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào.
 • Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm quyền của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư.

3. Phí Dịch vụ và Điều Khoản Thanh toán

 • Dịch vụ của chúng tôi có thể phát sinh phí, và các mức phí cụ thể sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn khi bạn sử dụng dịch vụ.
 • Bạn đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan theo điều khoản thanh toán của chúng tôi.
 • Vì dịch vụ là dịch vụ ảo, việc hoàn tiền sẽ không được hỗ trợ sau khi dịch vụ đã được thanh toán và giao hàng.

4. Điều Khoản Dịch vụ

 • Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc sử dụng dịch vụ và chính sách mà chúng tôi đã đề xuất.
 • Chúng tôi giữ quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.

5. Thay Đổi và Chấm Dứt Dịch vụ

 • Chúng tôi dành quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo trước.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ nào.

6. Hạn Chế Trách Nhiệm

 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất dữ liệu, v.v.

7. Sở Hữu Trí Tuệ

 • Chúng tôi giữ lại tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, thương hiệu, logo, v.v. Không có tổ chức hoặc cá nhân nào được phép sao chép hoặc phản chiếu nội dung của trang web này.

8. Các Điều Khoản Khác

 • Thỏa thuận này thành lập toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về dịch vụ, thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được coi là đã bị chia cắt, và tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Giải thích về Thay Đổi trong Các Điều Khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người dùng, và bất kỳ sửa đổi nào sẽ được đăng trên trang này. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết các điều khoản dịch vụ mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được xem là sự chấp nhận của người dùng đối với các điều khoản đã được sửa đổi.

10. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương pháp sau: [email protected]